ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566