ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เปิดการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่สถานศึกษา

>>>>>>วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่สถานศึกษา มี ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการสร้างรอยเชื่อมต่อ ระหว่างการศึกษาประถมวัยกับระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 75 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมวิทยาเป็นวิทยากร ก่อนการประชุมนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ให้นายพิเชษฐ มหาวงศ์ และนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มี ณ ห้อง ประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3