เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3