ประชุมเตรียมพร้อมในการส่งมอบอุปกรณ์USONET

26 มิถุนายน 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยนางสาวอรัญญานุช อามะ ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ในการส่งมอบอุปกรณ์ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ(ระยะที่3) ทางออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมพลวงชมพู โรงเรียนบ้านไอร์โซ