การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระราชดำริฯ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ มอบหมายให้นายซอบรี สาเหาะ และนางสาวซากียะห์ หะยีกาเดร์ ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๖ ทางออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมพลวงชมพู โรงเรียนบ้านไอร์โซ