คณะกรรมการตัดสินประกวด Best Practice จุดเน้น สพป.นราธิวาส เขต 3 “ด้านความปลอดภัย”

>>>>>วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการตัดสินประกวด Best Practice จุดเน้น สพป.นราธิวาส เขต 3 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ด้านความปลอดภัย” ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านจูโวะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา และโรงเรียนบ้านสาเมาะ