ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

>>>>>วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งการจัดกิจกรรมงานวันครู กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง เป็นหน่วยจัดงานวันครู ทั้งนี้ศึกษธิการจังหวัดได้พิจารณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่าง วันที่ 1 – 17 มกราคม 2567 โดยพิจารณาตามบริบท และสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ