โครงการ”ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567

>>>>วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ”ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และร่วมฟังการเสวนาหัวข้อบทบาทของส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนโครงการ”ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว