ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ข้อำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้าที่ปรึกษา การบริหารสัญญา และการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา รุ่นที่ 2 – รุ่นที่ 5