ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset การพัฒานาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 4”