ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พื้นที่ Forest of Play ตรัง และเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ