พบปะคณะครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

>>>>วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะคณะครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Upskill – Reskill) โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3