ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก