เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

ประกาศโรงเรียนบ้านกาลิซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

https://drive.google.com/file/d/1KcB2Mp14oaGWovIFq0d3Z-grY2hjxFC5/view?usp=sharing