ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทำนบ