ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.209/26 (ซ่อมแซมหลังคา)โรงเรียนบ้านตะโละ