ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.102/26 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ