ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปาเซ