ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง