ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง มอบหมายให้ นายบูคอรี เปาะมะ ครูโรงเรียนบ้านริแง พร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3 ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนายหมู่ลูกเสือโรงเรียนในสังกัด ได้นำความรู้ที่ได้ตามหลักสูตร การฝึกอบรม ขยายผลขับเคลื่อนยังสถานศึกษาของตนเองอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนตันหยงมัส