รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566