รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนธันวานคม พ.ศ.2566