รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566