ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยให้โรงเรียนดูองค์ประกอบ 6 ประการ และประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ผ่านระดับสีเขียว จึงสามารถยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site โรงเรียนไหนพร้อมก่อน มีมาตรการควบคุมโรคที่ดี ก็สามารถเปิดเรียนก่อนได้ หรือการจัดการเรียนรู้แบบ 4 on ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย Online On-air On-hand และ On site ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3