ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขา กพฐ. ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต. และคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ และรับฟังการมอบนโยบาย ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และสะท้อนความคิดเห็น ให้สามารถดำเนินการตามข้อราชการต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช ครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1