โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreemen – Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1NFFCNpX9XwaHZzZlUMJtwJXB3fKrbEOT/preview” width=”640″ height=”480″ allow=”autoplay”></iframe>