ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-based Management:PABM) โดยใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ