ประชาสัมพันธ์รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนศึกษา กรณี : “เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน” ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส วุฒิสภา