สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วม Brainstorm แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาใน จชต.

>>>>>วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00น. นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะพร้อมมอบนโยบาย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาการ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิด (Brainstorm) สะท้อนภาพรวม และกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สวนพฤกษารีสอร์ท อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง