ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐานฯ