ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองโครงการ”พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้