ราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565

บก 06