นโบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓